คิดฟรี

ที่เก็บถาวรการแปลงเอกสาร - Hancom Office - นิยามใหม่ด้านประสิทธิภาพการทํางานสําหรับทีมสมัยใหม่ เมนู กลับไป

Tag: Document conversion

  • Going Digital to Recruit More Efficiently with Hancom DocsConverter!

    Case Study Read on to learn how our customer use Hancom DocsConverter to improve their end user workflow by integrating a web-based preview of documents within their web services. Business Challenge   A US-based leading talent acquisition platform needed to improve the end user workflow by integrating a web-based preview of documents such as resumes, […]

    February 17, 2021