Hancom

Chương trình đối tác toàn cầu của Hancom - Hancom Office - Năng suất được xác định lại cho các nhóm hiện đại Menu đi trở lại
Chương trình đối tác toàn cầu hancom

Chương trình đối tác toàn cầu hancom

Có quyền truy cập vào các tài nguyên, công cụ và thông tin để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình thông qua các mối quan hệ với Hancom

Chương trình đối tác đại lý bán lẻ Hancom

Đối với các đại lý tập trung chủ yếu vào bán hàng cấp phép phần mềm cho khách hàng thương mại, chính phủ và giáo dục.

Chương trình đối tác bán lẻ Hancom

Đối với các đối tác tập trung chủ yếu vào việc bán sản phẩm trên máy tính để bàn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân của người dùng cuối.

Chương trình đối tác công nghệ Hancom

Dành cho các đối tác cung cấp các giải pháp bổ sung, được xây dựng trên, nhúng hoặc tương tác với Sản phẩm và/hoặc công nghệ của Hancom.

Chọn chương trình đối tác liên quan đến doanh nghiệp của bạn

Trở thành đối tác của Hancom