Thinkfree

Top 100 thương hiệu Hàn Quốc Archives- Hancom Office -Năng suất định nghĩa lại cho các đội hiện đại Menu đi trở lại

Tag: Top 100 Korean brands

  • Top 100 brands of Korea
    Hancom Ranks in Top 100 Korean Brands

    SEONGNAM, South Korea—April 6, 2020  South Korea Hancom has placed 87th in the BrandStock “Top 100 Korean Brands,” for Q1 2020.  The “Top 100 Korean Brands” are selected by Brand Stock, a Korean brand valuation company. The ranking is based on the BrandStock Top Index (BSTI). The brand value certification model combines a consumer survey index with the […]

    April 06, 2020